پادکست: فرزندت می تواند بزرگترین بدهی زندگی تو باشد

فرزندت_می_تواند_بزرگترین_بدهی_زندگی {"type":"audio","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"http:\/\/masoodlaali.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/\u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u062a_\u0645\u06cc_\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f_\u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646_\u0628\u062f\u0647\u06cc_\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc.mp3","type":"audio\/mpeg","title":"\u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u062a_\u0645\u06cc_\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f_\u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646_\u0628\u062f\u0647\u06cc_\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","caption":"","description":"\"\u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u062a_\u0645\u06cc_\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f_\u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646_\u0628\u062f\u0647\u06cc_\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\".","meta":{"length_formatted":"14:05"},"image":{"src":"http:\/\/masoodlaali.com\/wp-includes\/images\/media\/audio.png","width":48,"height":64},"thumb":{"src":"http:\/\/masoodlaali.com\/wp-includes\/images\/media\/audio.png","width":48,"height":64}}]}
X