چگونه با دانستن و بکارگیری مفاهیم «نقطه جذب» و «نقطه خلاقیت»، قانون جذب را فعال کنیم و به اهداف و خواسته هایمان برسیم.

 

حلقه مفقوده در قانون جذب چیست؟

چرا اغلب افراد نمی توانند خواسته هایشان را جذب کنند؟

چه شرایطی باید فراهم شود تا قانون جذب در زندگی شما فعال شود؟

logo
logo
logo
logo
logo