برای ایجاد انگیزه ذهن خود را روی هدف متمرکز کنید

یکی از مهم ترین روش های غلبه بر تنبلی و ایجاد انگیزه این است که به جای آنکه به تمام کار عظیمی که در برابرتان قرار گرفته فکر کنید، ذهن خود را فقط روی همان قسمت از کار که در حال انجام آن هستید، متمرکز کنید.

کنفسیوس می گوید: طی کردن راهی که هزار فرسنگ است با برداشتن یک قدم آغاز می شود.

این یکی از بهترین استراتژی ها برای غلبه بر تنبلی، انجام کار بیشتر در زمان کمتر است!

logo
logo
logo
logo
logo